FAQs Complain Problems

सामाचार

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

धरौटी फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :-

 • व्यहोरा सहितको निवेदन 
 • योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुखको सिफारिस 
 • कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश 
 • निवेदन दर्ता 

घरजग्गा नामसारी सिफारिस सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :-

 • मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि 
 • नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र सिफारिस प्रतिलिपि 
 • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि / १६ वर्ष नापुगेकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 • अंशबन्डा भए बण्डापत्र प्रतिलिपि 
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि तथा सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र 
 • वडा सचिवको किटानी सिफारिस 
 • गत बर्षसम्म न.पा. लाई सम्पूर्ण कर बुझाएको प्रमाण 
 • स्थलगत वडा सर्जमिन मुचुल्का 
 • व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि (व्यवसाय हकमा) घर बहाल कर तिरेको रसिद